ОБРЪЩЕНИЕ

В последните близо 20 години в медиите започна да се дава гласност на негативните прояви в областта на опазването на културното наследство и целенасочено тези негативни прояви започнаха да се свързват преди всичко с колекционерите на културни ценности, включително и тези на монети. Поради това понастоящем почти всеки незапознат с действителното състояние на нещата български гражданин под понятието колекционер разбира прикриващ се търговец на културни ценности, износител на културни ценности и дори иманяр, извършващ незаконни разкопки на археологически обекти. Във връзка с подготвяния нов закон за културното наследство в медиите основно се представят мнения на научни работници, държавни служители и народни представители, които представят точно в тази светлина колекционерите на културни ценности, включително и тези на монети. С изхождане от същата тази постановка почти всички текстове в законопроекта, отнасящи се до т.н. движими културни ценности, имат за цел да обявят за откраднати от държавата намиращите се в българските граждани и колекционерите културни ценности и по този начин фактически да доведат до национализиране на десетината големи колекции, десетките хиляди малки сбирки, наричани също колекции, както и намиращите се в почти всяко едно българско семейство наследствено притежавани културни ценности, за повечето от които техните собственици понастоящем дори не подозират, че това в действителност са културни ценности. В проектозакона не се отчита, че с малки изключения, почти няма българско семейство, което да не притежава движими културни ценности и по тази причина, с предлаганите в проектозакона съзнателно подбрани неизпълними изисквания и срокове за доказване собственост върху законно притежаваните досега културни ценности, те ще трябва да бъдат фактически иззети от техните досегашни собственици. Следва да се даде възможност на българската общественост да се запознае чрез медиите и с мнението на колекционерите и с мнението на част от добре информираните граждани, притежаващи движими културни ценности, които да направят публично достояние своите виждания по отделни раздели от проектозакона, като дадат коректна представя какво представлява всъщност колекционирането, какви са истинските колекционери, притежатели на сбирки от културни ценности, кои са начините за придобиване на културни ценности, с какво основание следва да се приема, че всички намиращи се в гражданите движими културни ценности са резултат от иманярска дейност (както това се опитва да се представи от вносителите на законопроекта) и т.н.

С откриването на този сайт се цели да се предизвикат българските граждани към една значителна размяна на мнения по текстовете от досегашните закони и проектозакона, без тяхното допълване с нямащи основания тълкувания (както е в проектозакона) и да се зададат редица неудобни за вносителите на законопроекта въпроси, от които ще отбележим само следните:

– какви са основанията държавата да се самообяви за едноличен собственик на културното наследство на нацията, след като съгласно съвременните виждания държавата следва да се грижи за това наследство, но не и да бъде негов едноличен собственик, както се предлага в законопроекта;

– постановките за непризнаването на притежателите на културни ценности на правата им върху тяхната материалната стойност при подготвяното им фактическо отнемане от техните законни досега собственици, след като няма колекционер, който при придобиването да не е заплатил нейната стойност или да не я притежава по наследство;

– изтъкване на огромния според вносителите на законопроекта незаконен износ на културни ценности като резултат главно от действията на колекционерите, като изобщо не се взема под внимание факта, че въпреки това все още останалите в България културни ценности са резултат на съхраняването им от колекционерите, както и поради запазването им от обикновените български граждани, срещу които всъщност са насочени определени клаузи от законопроекта;

– непризнаване правната сила на досегашните законови постановки, (например тези от 1998 г. за придобивната давност, приети само с един глас против!), като някои от тях се определят за „безотговорни“ и вместо да се търси отговорност на тези депутати от Народното събрание, част от същите понастоящем предлагат негативите от тази тяхна „безотговорност“ да бъде понесена от всички български граждани, незначителна част от които са колекционерите, тенденциозно представяни като основна причина за досегашното неопазване и разграбване на културното наследство;

– нарушаването на конституционните права на всички български граждани, притежатели на културни ценности, тъй като основанията те да се притежават по нашите земи от най-стари времена до преди Освобождението от 1878 г. е била тяхната материална стойност. Като материална стойност те са запазвани и предавани в наследство от поколение на поколение и след Освобождението и поради това неоснователно се обявяват за „откраднати от държавата“, още повече че до преди 1878 г. не е съществувала българската държава.

Предлаганата чрез сайта дискусия с размяна на мнения има за цел да представи вижданията на българските граждани, които ще бъдат изпратени на вносителите и поддръжниците на законопроекта за културното наследство в Народното събрание. Това се налага, защото под претекст за борба срещу иманярството и с цел защита на българското културно наследство, те подготвят фактическото отнемане на досега притежаваните от българските граждани движими културни ценности. С приемането на този проектозакон се прекъсва съществувалата досега непосредствена връзка между поколенията българи и запазваните и съхранявани от тях предмети от собственото им историческо минало, т.н. „родова памет“.

Ставри Топалов,
Официален представител на Съюза на нумизматичните дружества в България

Published in: on август 18, 2008 at 2:58 pm  Коментарите са изключени за ОБРЪЩЕНИЕ